Alles van Lopik
Bekijk de agenda

Nieuwjaarsbijeenkomst en uitreiking Ereprijs

Nieuwjaarsbijeenkomst en uitreiking Ereprijs
Lopik Geplaatst 6 januari 2017

Op donderdag 5 januari 2017 vond de feestelijke uitreiking plaats van de Ereprijs 2016, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Lopik.

Ereprijs voor Wijk- en Buurtbeheer 2016

De eerste prijs ging naar de Coöperatieve Vereniging Dorp '66 Polsbroek. De Stichting Voedselbank Lopik werd tweede. Stichting Expreszie! ontving de derde prijs.

Als inwoners samen met buurt- of dorpsgenoten de leefbaarheid van de woonkern verbeteren, kan de vrijwilligersgroep de Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer winnen. De Ereprijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een drietal geldprijzen. De eerste prijs is een bedrag van € 500. De tweede en derde prijs is een bedrag van € 100. Het bedrag mag vrij worden besteed, maar moet wel ten dienste van de groep of wijk worden gebracht.

De jury had de opdracht uit negen inzendingen drie prijswinnaars te kiezen.
Bij de selectie is gekeken naar de criteria zelfwerkzaamheid, creativiteit, originaliteit, aantal betrokken vrijwilligers, resultaat en draagvlak. De jury is tot de conclusie gekomen dat alle negen inzendingen aan deze criteria voldoen. Daarom geeft de jury een welgemeend compliment aan alle vrijwilligers die steeds weer klaar staan om al deze activiteiten te organiseren.

De prijswinnaars van de Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer 2016 zijn:

  • 1e prijs: Coöperatieve Vereniging Dorp '66 Polsbroek 
    • Ze hebben een impuls gegeven aan de leefbaarheid van een kleine kern en hebben de harmonie hier vergroot. De jury is van mening dat dit initiatief een voorbeeld is voor de regio en het dorp.
  • 2e prijs: Stichting Voedselbank Lopik 
    • Zij doen al jaren werk waar veel mensen bij betrokken en mee geholpen zijn. Stichting Voedselbank Lopik treedt niet vaak op de voorgrond, maar ze verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.
  • 3e prijs: Stichting Expreszie!
    • Voor het samenbrengen van mensen van alle leeftijden. Hun project heeft mensen in hun eigen kracht gezet. Daarnaast heeft het ook na de afronding nog een enorm bereik.

 

Klik op onderstaande foto voor een impressie gemaakt door Leo Bennis:

Nieuwjaarstoespraak 2017

Toespraak burgemeester R.G. Westerlaken-Loos, gemeente Lopik

(Deze tekst kan afwijken van de daadwerkelijk uitgesproken tekst)

Van harte welkom hier in het Dorpshuis van Benschop. Fijn dat u de moeite genomen heeft om het nieuwe jaar gemeenschappelijk in te luiden. Namens de gemeenteraad, het college en de medewerkers wens ik u een voorspoedig 2017 toe.

Bij de voorbereiding voor vanavond realiseerde ik me dat dit mijn laatste nieuwjaarstoespraak is als uw burgemeester. Maar op 10 februari aanstaande neem ik afscheid van de gemeente Lopik, daarom nu geen afscheidsspeech maar zoals te doen gebruikelijk een toespraak bij het begin van het nieuwe jaar.

De jaarwisseling is rustig verlopen, al werd het jaar hier en daar wel erg knallend ingeluid. Helaas is niet iedereen overtuigd van het gevaar dat het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt, zowel voor degene die het afsteekt als ook voor omstanders.

Ik wil graag de hulpdiensten bedanken die stand-by waren zoals altijd. Ook dank voor de inzet het afgelopen jaar waar we weer een aantal heftige zaken te verwerken kregen zoals het overlijden van Angelique van Werkhoven na een ernstig auto-ongeluk in januari 2016. Ik heb veel bewondering voor de inzet van onze vrijwillige brandweermannen. Zwaar werk, maar velen doen het al jaren naast het gewone werk met een geweldige motivatie. We vergeten weleens dat aan hen hoge eisen worden gesteld in het belang van ons aller veiligheid.

Het is ook fijn als werkgevers het goed vinden dat een medewerker vrijwilliger bij de brandweer is. Ook dat is geen vanzelfsprekendheid meer.

Ik heb ook even naar mijn woorden van vorig jaar gekeken en kwam tot de conclusie dat deze woorden helaas nog actueel zijn. Ook in 2016 werden we net zoals in 2015 opgeschrikt door terroristische aanslagen en het begin van 2017 voorspelt wat dat betreft niet veel goeds.

Toch blijf ik bij mijn woorden dat we niet door angst bevangen moeten worden, dat angst en haat slechte raadgevers zijn. Ik blijf pleiten voor het zoeken van verbinding over grenzen van afkomst en religie heen.

Laten we ons hier in Lopik laten leiden door vertrouwen in elkaar en in de kracht van onze samenleving. Met of zonder het inmiddels beroemde touwtje door de brievenbus van Jan Terlouw. Dat touwtje is voor mij de metafoor voor vertrouwen. Laten we naast elkaar gaan staan in plaats van tegenover elkaar.

De afgelopen weken is er veel terug gekeken en hebben vele lijstjes de revue gepasseerd. Dat ga ik vandaag niet overdoen.

Vooruitkijken is daarentegen niet makkelijk. Ik ben nu eenmaal geen trendwatcher. Misschien heeft u er de afgelopen dagen ook bij stilgestaan. Wat zal het nieuwe jaar me brengen?

Zoals net al gezegd leven we in een onrustige wereld. Er komen veel zaken op ons af, we worden overspoeld door informatie maar nemen nauwelijks de tijd voor reflectie. "Geduld is een schone zaak", luidt een oud spreekwoord maar in deze tijd lijkt het geduld ver te zoeken.

We krijgen over enige weken te maken met een nieuwe president in de VS die zo zijn eigen kijk op de wereldorde heeft, er worden verkiezingen gehouden in Duitsland en in Frankrijk en in maart mogen we in ons eigen land naar de stembus voor de Tweede Kamer. Ook daar kijkt menigeen met spanning naar uit. Met 81 partijen die deelnemen, is de keuze groter dan ooit tevoren.

Ik spreek de hoop uit dat de dames en heren politici lering trekken uit de wijze waarop in Amerika campagne is gevoerd en hoop dat ze het goede voorbeeld geven door nu eens naar elkaar te luisteren in plaats van alleen het zenden van de eigen boodschap of het overschreeuwen van elkaar. En bovendien hoop ik dat u naar de stembus gaat, kiezen is ook verantwoordelijkheid nemen en het mogen stemmen is nog steeds een groot goed.

Ik schrik telkens weer als ik hoor dat het vertrouwen in de overheid/politiek niet groot is. Ook al gaat het dan niet over de gemeentelijke overheid of politiek, toch voel ik me aangesproken.

Ik vind het belangrijk dat u weet dat ik bij het afnemen van de ambtseed bij nieuwe medewerkers de bijzondere verantwoordelijkheid van ons als gemeentebestuur maar ook die van onze medewerkers benadruk. College, gemeenteraad en ambtenaren werken immers voor het algemeen belang van onze Lopikse samenleving. Een samenleving die erop mag vertrouwen dat in het gemeentehuis de zaken goed op orde zijn. Dat er meegedacht wordt vanuit een dienstbare houding. Dat betekent niet dat er geen fouten gemaakt worden of dat we nooit iemand teleurstellen.

Als uw burgemeester ben ik trots op onze gemeenteraad, een gemeenteraad waarin niet met modder wordt gegooid, waar men best weleens van mening verschilt maar waar men wel naar elkaar luistert en het algemeen belang boven het persoonlijk gewin stelt. Dat heb ik de afgelopen jaren als een groot goed ervaren.

Het afgelopen jaar is er in ons land vanuit diverse kanten zorg geuit over de houdbaarheid van onze representatieve democratie. Er wordt gepleit voor allerlei experimenten om inwoners meer te laten participeren in de besluitvorming.

Voor zulke geluiden moet je als bestuurder niet doof zijn. Als die experimenten leiden tot een groter vertrouwen in de overheid doordat bijvoorbeeld mensen het gevoel krijgen eindelijk weer gehoord te worden is dat prima.

Ook onze gemeenteraad heeft zich gebogen over het belang van het beter betrekken van inwoners bij het gemeentelijk beleid. Goede ideeën worden vaak vanuit de inwoners geboren. Daarom ben ik erg blij dat de raad vorig jaar de nota burgerparticipatie heeft aangenomen.

Wij hebben elkaar immers meer dan ooit nodig. Vorig jaar had ik het in mijn speech tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst over "samenredzaam" zijn, die term blijft wat mij betreft onveranderd van kracht.

Het is denk ik goed dat we als gemeente Lopik bereid zijn van uw initiatieven te leren, ons aan te passen aan de zaken die zich in de samenleving ontplooien en daarin als uw gemeentebestuur mee te groeien.

Ook vorig jaar stond weer bol van de initiatieven in onze gemeente. Ik noem de Holle Brug in Lopikerkapel, Dorp 66 in Polsbroek, de woningbouwplannen in Cabauw door "Cabauw samen sterk", het keurmerk veilig ondernemen dat op initiatief van de bedrijvenvereniging de Copen is gerealiseerd, het beheer van sporthal de Bosrand door de verenigingen en het plan ter verbetering van de speeltuin in Jaarsveld.

Daarnaast worden er tal van initiatieven ontplooid op het terrein van recreatie en toerisme. Als gemeente willen we dat meer mensen van ons mooie gebied komen genieten.

Verheugend vind ik het dat we samen met IJsselstein, Oudewater en Montfoort en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onder de noemer "platform Utrechtse Waarden" samenwerken aan de naamsbekendheid van de Lopikerwaard. U heeft allen kunnen genieten van de streekherder die met zijn schapen in de Lopikerhout liep, eind deze maand is er de "verlichte boerderijenroute" en er wordt een streekboek voor het onderwijs uitgegeven met daarin 50 dingen die je als kind in deze streek gedaan moet hebben. Het is goed om samen met de andere gemeenten de Lopikerwaard op de kaart te zetten, ook hier geldt "door samenredzaam te zijn" kom je verder dan in je eentje.

2016 was het tweede jaar van de decentralisaties in het sociaal domein.

Als gemeente zijn we blij met het feit dat we zaken dichtbij onze inwoners kunnen regelen zowel op het terrein van de WMO als op het terrein van de jeugdzorg. Ik ben zeer tevreden over hoe de decentralisaties in het sociale domein voor onze gemeente hebben uitgepakt. We zijn immers de meest nabije overheid en zo kunnen we in het sociaal domein "nabij" de meest kwetsbare mensen zijn en het verschil maken. Door het Breed Sociaal Loket in Lopik te positioneren zijn de lijntjes kort en hebben we steeds meer grip op de problematiek. Uit een klanttevredenheidonderzoek over het functioneren van de WMO blijken de klanten ook tevreden te zijn. En dat stemt optimistisch voor het komend jaar.

"Samenredzaam" is wat mij betreft ook van toepassing op de wijze waarop we met nieuwkomers omgaan. Een paar maanden geleden bezocht ik een avond in de Schuilplaats in Lopik waar vrouwen van verschillende nationaliteiten elkaar ontmoeten en elkaar ondersteunen bij vraagstukken waar je in deze ingewikkelde maatschappij tegenaan loopt. Hiermee wordt bewezen dat als je de moeite neemt elkaar te leren kennen en te ontmoeten, je op een eenvoudige wijze samen door een deur kan. Een geweldig initiatief!

Er wordt steeds meer van mensen zelf en hun omgeving verwacht. Dat merk ik ook als ik echtparen bezoek die 55, 60, 65 en zelfs 70 jaar getrouwd zijn. Mantelzorgers hebben soms het gevoel vooral "zelf"redzaam te moeten zijn. Hier in het Lopikse houden mensen zich lange tijd zelf staande en hebben soms schroom om hulp te vragen. Laten we daar ook oog voor hebben.

In Lopik hebben we een samenleving waar mensen graag iets voor een ander over hebben, dat blijkt alleen al uit het grote aantal vrijwilligers dat op tal van terreinen actief is.

"Samenredzaam" zouden we als Lopikse samenleving ook moeten zijn voor ouderen die langer zelfstandig moeten wonen en minder mobiel zijn. Heeft u er ooit over nagedacht een keer iemand in uw buurt te bezoeken? Of boodschappen voor of met iemand te doen?

Beste mensen, Nederland kruipt langzaamaan uit de crisis. Ook in Lopik is dat merkbaar, niet voor iedereen, maar toch.

Het economisch klimaat wordt weer zonniger. De begroting is meerjarig sluitend gepresenteerd en voorzichtig komt er weer ruimte voor nieuw beleid. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van ombuigingen die u als inwoners ook gevoeld heeft. Wel zal het de komende jaren de nodige inspanningen vergen om voor wat betreft het uitgebreide areaal aan wegen, groen, bruggen en riolering de kwaliteit op peil te houden dan wel te krijgen. Gelukkig is en blijft Lopik in de basis een financieel gezonde gemeente. Daarmee is het fundament gelegd om de uitdagingen die de komende jaren op ons afkomen aan te kunnen gaan.

Laten we ondanks alle zorgen die er in de wereld zijn hier in Lopik het polderpositivisme erin houden. Ons misschien iets meer bewust zijn van het prachtige land waarin we wonen, iets minder mopperen, iets meer geduld hebben en gewoon tevreden zijn. Het is hier goed wonen, werken en recreeren, naar kwetsbare medemensen wordt omgezien, iemand in de problemen laten we niet stikken.

Samen kunnen wij de uitdagingen van het nieuwe jaar aan!


Meer informatie | Gemeente Lopik | Foto's: Leo Bennis

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

ZZpijl
Margreet Hairstyling