Alles van Lopik
Bekijk de agenda
< juli 2020 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
27
 
 
1
2
3
4
5
28
6
7
8
9
10
11
12
29
13
14
15
16
17
18
19
30
20
21
22
23
24
25
26
31
27
28
29
30
31
 
 

Besluiten raadsvergadering Lopik 27 november 2018

Besluiten raadsvergadering Lopik 27 november 2018
Lopik Geplaatst 1 december 2018

U vindt hier o.a. de besluiten betreffende: Jongerenwerk 2019, Preventie- en handhaving alcohol en drugs 2019-2022...

Na de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lopik worden de belangrijkste besluiten en bespreekpunten toegelicht via een onderstaand bericht.

Jongerenwerk 2019

De raad heeft het beleidsstuk Jongerenwerk gemeente Lopik 2019 unaniem vastgesteld.

Het schrijven van het beleidsstuk Jongerenwerk is begonnen met een raadsinformatieavond. Hierin werd de raad gevraagd naar zijn visie op het jongerenwerk. Als belangrijkste punt kwam naar voren dat de jongerenwerker een welzijnswerker moet zijn. Daarnaast is er gesproken met de jongerenwerker zelf en met een aantal jongeren uit de gemeente. Deze jongeren gaven als grootste probleem aan dat er voor hen te weinig te doen is binnen de gemeente.

De huidige jongerenwerker werkt per januari 2019 niet meer voor de gemeente Lopik vanwege het aanvaarden van een baan elders. De raad heeft volgens het voorstel van het college besloten om het jongerenwerk vanaf januari 2019 onder te brengen bij Stichting Pulse. Stichting Pulse zal (in samenwerking met de gemeente) een uitvoeringsplan opstellen. Dit uitvoeringsplan wordt in december 2018 ter vaststelling voorgelegd aan het college. Het beleidsstuk is uitgangspunt voor dit uitvoeringsplan.

Stichting Pulse trekt een jongerenwerker aan die in januari 2019 aan de slag gaat in de gemeente Lopik.

Preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs 2019-2022

De raad heeft het Preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs 2019-2022 in meerderheid vastgesteld.
Voor dit onderwerp zijn twee moties ingediend. De motie over het Preventieakkoord Lopik is aangehouden tot de volgende raadsvergadering omdat eerst het Nationaal Preventieakkoord over roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik naar alle raadsleden wordt verstuurd.
De motie over het, in samenwerking met politie en BOA, direct oppakken van signalen van inwoners over drugsoverlast, is unaniem aangenomen.

In februari 2018 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het Preventie- en handhavingsplan voor de periode 2014-2018. Conclusies waren het versterken van de hulpverlening, het verbeteren van de samenwerking met invoering van de persoonsgerichte aanpak en het verder inzetten op preventie en monitoring.

In samenspraak met de jongerenwerker, de wijkagent, de preventiewerker van Jellinek en de adviseur van het Leger des Heils, hebben wij het Preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs voor de periode 2019-2022 opgesteld. We presenteren maatregelen die erop gericht zijn het gebruik van alcohol en drugs terug te dringen, bewustwording te creëren over gezondheidsrisico's en de overlast in de leefomgeving te verminderen. Belangrijke maatregelen zijn het inzetten van hulpverlening, het controleren van evenementen en het versterken van de persoonsgerichte aanpak (PGA).

Motie Preventieakkoord Lopik

Met de motie wordt het college verzocht op basis van gemaakte analyses van lokale gezondheids¬vraagstukken een Preventieakkoord Lopik over roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik te sluiten met lokale partners zoals sportclubs, horeca, scholen, supermarkten, GGD en de zorg. In dit Preventieakkoord Lopik binden de gemeente Lopik en lokale partners zich aan beschreven doelen, maar ook aan verregaande nieuwe ambities.

Motie over direct oppakken van signalen van inwoners over drugsoverlast
Met de motie wordt het college verzocht om er, in samenwerking met politie en BOA, voor te zorgen dat signalen van inwoners over drugsoverlast direct worden opgepakt en dat de actie die naar aanleiding van de ontvangen meldingen worden uitgezet, aan de melder worden teruggekoppeld.

Sport- en gezondheidsbeleid 2019-2022

De raad heeft de Regionale agenda Gezondheid Lekstroom en het Sport- en gezondheidsbeleid 2019-2022 in meerderheid vastgesteld.
Er is een amendement ingediend waarin wordt voorgesteld een deel van het bedrag voor beweegactiviteiten voor senioren beschikbaar te stellen als subsidie voor sportverenigingen. Ook is een motie ingediend over het instellen van een rookvrije zone in Zwembad Lobeke. Het amendement is in meerderheid verworpen; de motie is unaniem aangenomen.

In 2017 hebben de Lekstroom-gemeenten samen de Regionale agenda

Gezondheid Lekstroom opgesteld. Met het Sport- en gezondheidsbeleid 2019- 2022 is deze agenda uitgewerkt tot een lokaal plan met concrete maatregelen. In beide stukken staat het principe van positieve gezondheid centraal. Daarbij is het uitgangspunt dat het meer effect heeft om gezond gedrag te stimuleren, dan ongezond gedrag te ontraden. Lokaal is dit principe uitgewerkt door sport en gezondheid te verbinden. Bewegen en sporten bevordert de gezondheid van lichaam en geest. Het helpt bij het voorkomen van hart- en vaatziekten en het gaat obesitas tegen.
Ook verlicht bewegen en sporten het gemoed bij psychische klachten en bestrijdt het eenzaamheid omdat inwoners elkaar regelmatig ontmoeten. Daarom houden we met het Sport- en gezondheidsbeleid 2019-2022 een warm pleidooi voor bewegen en sporten. 

We zijn voor de totstandkoming van het Sport- en gezondheidsbeleid 2019-2022 actief in gesprek geweest met huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleging, welzijnsstichting Pulse en GGD regio Utrecht. Ook is het beleid besproken met de Adviesraad Sociaal domein, kwam het aan de orde tijdens het directeurenoverleg van het primair onderwijs en presenteerden wij het Sport- en gezondheidsbeleid aan sportverenigingen tijdens het Breed Sportoverleg.
In samenspraak met deze partners hebben wij onze visie van positieve gezondheid uitgewerkt tot een concrete aanpak. Zo stellen we voor om extra subsidie beschikbaar te stellen voor beweeg- en sportactiviteiten, in het bijzonder gericht op senioren (65 jaar en ouder). Daarnaast bieden we sportverenigingen ondersteuning bij de veranderopgaven waarvoor zij staan. Sportverenigingen geven aan hulp nodig te hebben bij het werven van vrijwilligers. Dit komt mede doordat inwoners minder snel geneigd zijn om een lidmaatschap aan te gaan en ook activiteiten ondernemen in ongeorganiseerd verband (bijv. samen hardlopen).

Door te stimuleren dat senioren bewegen en sporten, verwachten wij dat zij op hogere leeftijd een sterkere lichamelijke gezondheid hebben en minder beperkt zijn. Dit komt het zelfmanagement van deze senioren ten goede.

Amendement

In de nota ‘Sport- en gezondheidsbeleid 2019-2022 is voor bewegen en sporten voor senioren € 23.000 opgenomen. Voor kinderen en jongeren is de subsidie opgebouwd uit verschillende elementen. Eén daarvan is subsidie van € 34.000 voor jeugdleden van sportverenigingen.
In het amendement wordt voorgesteld om van de € 23.000 die bestemd is voor beweegactiviteiten voor senioren, een bedrag van € 5.000 beschikbaar te stellen als subsidie voor sportverenigingen (conform de subsidie die sportverenigingen voor jeugdleden ontvangen). Het amendement is in meerderheid verworpen.

Motie

Met de motie wordt het college verzocht om, in navolging van de gemeenten Hengelo en Haarlem, te bewerkstelligen dat in zwembad Lobeke een rookvrije zone wordt ingesteld conform het door het Longfonds opgestelde stappenplan hiervoor. De motie is unaniem aangenomen.

 

2e bestuursrapportage 2018 (Najaarsnota)

De raad heeft kennisgenomen van de financiële voortgang van de uitvoering van de begroting 2018, zoals deze is gegeven in de 2e bestuursrapportage 2018. De raad heeft de 2e bestuursrapportage 2018 unaniem vastgesteld inclusief diverse mutaties in de reserves en de bijbehorende begrotingswijziging. Er is een amendement ingediend waarin wordt voorgesteld het genoemde resultaat ad € 549.000 te veranderen in € 579.000. Het amendement is in meerderheid aangenomen; besloten is het resultaat ad € 579.000 te onttrekken aan de algemene reserve.

In de 2e bestuursrapportage wordt op hoofdlijnen ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de financiële uitvoering van de programmabegroting 2018. Het doel van de najaarsnota is een zo actueel mogelijk beeld te geven van het te verwachten resultaat van het begrotingsjaar 2018.

Amendement

In het amendement wordt voorgesteld het genoemde resultaat ad € 549.000 te veranderen in € 579.000. Dit omdat voor het project ‘Rolafweg Noord Lopik' € 80.000 meerkosten als investering in de najaarsnota zijn gepresenteerd. Van dit bedrag heeft echter € 30.000 betrekking op het verwijderen van licht verontreinigde grond; deze kosten zijn geen investering.

 

Deelname aan experiment ‘centraal tellen verkiezingen 2019'

De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel deel te nemen aan het experiment ‘Centraal tellen verkiezingen 2019'.

Tijdens verkiezingen zijn de stembureaus open van 07.30 uur tot 21.00 uur. Nadat de stembureaus zijn gesloten, moeten de stemmen worden geteld. De stembureauleden van de middagploeg (zij starten om 14.00 uur) moeten aansluitend aan hun middag en avond op het stembureau ook tellen. Zij worden daarin ondersteund door een aantal tellers (afhankelijk van de grootte van het stembureau). Ondanks de ondersteuning is bij de verkiezingen van de afgelopen jaren regelmatig gebleken dat er fouten worden gemaakt tijdens het tellen in de avond. Hierdoor is hertelling noodzakelijk en is de telploeg soms tot diep in de nacht bezig.

Vanuit het Rijk is er nu een experiment gestart om een deel van de telling niet 's avonds maar de volgende dag te doen. Dat houdt in dat op het stembureau 's avonds alleen de totalen per partij worden geteld, en dat de verdeling over de kandidaten de volgende dag centraal wordt geteld. Naar verwachting zullen hiermee de telfouten verminderen. De intentie van het Rijk is om het experiment na afloop om te zetten naar wetgeving.

 

Actualisatie Bouwverordening gemeente Lopik

De raad heeft de gewijzigde en geactualiseerde ‘Bouwverordening gemeente Lopik' unaniem vastgesteld.

 

Motie LHBTI

In de ‘Motie LHBTI' wordt het college verzocht om in bestaand en toekomstig beleid LHBTI-paragrafen op te nemen. De motie is verworpen.


Meer informatie | Gemeente Lopik

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

De Bruin Entertaiment
A NAAR B KOERIERS