Alles van Lopik
Bekijk de agenda
< oktober 2019 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
40
 
1
2
3
4
5
6
41
7
8
9
10
11
12
13
42
14
15
16
17
18
19
20
43
21
22
23
24
25
26
27
44
28
29
30
31
 
 
 

Besluiten raadsvergadering Lopik 29 januari 2019

Besluiten raadsvergadering Lopik 29 januari 2019
Lopik Geplaatst 31 januari 2019

U vindt hier o.a. de besluiten betreffende: Reconstructie Zuidzijdseweg, bewegen en sproten 55-plussers, ....

Na de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lopik worden de belangrijkste besluiten en bespreekpunten hieronder toegelicht.

Aanvullend uitvoeringskrediet reconstructie Zuidzijdseweg

De raad heeft unaniem ingestemd met de voorgestelde aanvullende werkzaamheden voor de reconstructie van de Zuidzijdseweg en met het doortrekken van de werkgrens tot aan de grens van de bebouwde kom. De raad stelt hiervoor een krediet van € 120.000 beschikbaar.

Op 6 februari 2018 heeft de gemeenteraad een uitvoeringskrediet van € 600.000 beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Zuidzijdseweg. In 2018 is het project voorbereid en aanbesteed. Het werk is gegund aan de aannemer die binnen het beschikbare budget het grootste wegvak kan reconstrueren. Hierbij is de planning voor een deel vrijgelaten aan de aannemer. Deze manier van aanbesteden heeft geleid tot een inschrijving waarbij een aanzienlijk groter wegvak wordt gereconstrueerd dan vooraf geraamd. Het aangeboden wegvak is circa 2.900 m1 lang. Het resterende wegvak tot aan de bebouwde komgrens dat nog niet in de aanbieding is opgenomen, heeft een lengte van circa 600 m1.

Vanwege de kwaliteit van het asfalt, staat het resterende wegvak op de grootonderhoudsplanning voor 2022. Op basis van de bevindingen bij de verhardingsinspectie in 2018, wordt geadviseerd het resterende deel direct in de uitvoering in 2019 mee te nemen. Omdat de voorbereidingen voor het eerste deel al zijn getroffen, kan het resterende wegvak met relatief beperkte voorbereidings-kosten en personele inzet worden uitgevoerd. Ook wordt hiermee de overlast voor de omgeving beperkt tot één uitvoeringsperiode. Door het gehele wegvak in één werkgang te maken, zijn er minder overgangen tussen oud en nieuw asfalt. Dit komt de kwaliteit van de weg ten goede.

 

Subsidieregeling bewegen en sporten 55-plussers 2019

De raad heeft de ‘Subsidieregeling bewegen en sporten 55-plussers 2019' unaniem gewijzigd vastgesteld. In meerderheid is een amendement aangenomen waarin is bepaald dat het subsidieplafond van € 23.000 dat in de regeling is vastgelegd, evenredig wordt verdeeld zodat elke aanvrager een gelijk percentage van het beschikbare bedrag zal ontvangen.

In de raadsvergadering van 25 april 2017 is de Algemene Subsidie¬verordening 2018 (ASV) vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering van 27 november 2018 is de Sport- en gezondheidsnota ‘Positieve Gezondheid' vastgesteld. Onderdeel van het raadsbesluit is het beschikbaar stellen van subsidie voor activiteiten die het bewegen en sporten van 55-plussers bevorderen.
De ‘Subsidieregeling bewegen en sporten 55-plussers 2019' biedt een beoordelingskader voor subsidieaanvragen die in dit kader worden ingediend.

 

Samenwerking RMC en WIL in het Regionaal Jongerenloket

De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om het aanbod en de samenwerking tussen WIL en RMC in het Jongerenloket, gericht op een sluitende aanpak voor jongeren, te continueren en dit waar mogelijk meer aan te laten sluiten op de lokale uitvoering van het sociaal domein. Ook is unaniem ingestemd met het continueren van de extra RMC-inzet. Hiervoor wordt jaarlijks € 12.800 beschikbaar gesteld gedurende een periode van 3 jaar (t/m 2021). De bijdrage aan het RMC vervalt op het moment dat er Rijksbekostiging komt voor deze taken.

Alle jongeren zitten op school, werken of hebben een zinvolle dagbesteding. Dit
is wat de Lekstroom-gemeenten via een sluitende aanpak willen realiseren, met
extra aandacht voor kwetsbare jongeren.

De samenwerking tussen Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters (RMC) in het Jongerenloket is onderdeel van deze sluitende aanpak naast lokale activiteiten. Het Jongerenloket is geen aparte entiteit maar een samenwerking tussen WIL en RMC. Voor jongeren en instanties hebben zij een gezamenlijke toegang gecreëerd en wordt er op casusniveau samengewerkt.
Uit evaluaties is geconcludeerd dat de samenwerking tussen WIL en het RMC veel oplevert. Er is sprake van een meer integrale dienstverlening waardoor jongeren makkelijker op een voor hen passende plek komen.

Door de samenwerking vindt bij alle jongeren die zich melden voor WIL een check plaats of onderwijs een optie is. Hierdoor gaan meer jongeren (alsnog) een opleiding volgen en wordt een uitkering voorkomen. Extra inzet van het RMC levert resultaten op.

De gemeenten willen de komende jaren gaan experimenteren met een meer lokale uitvoering van toeleiding naar werk in de vorm van lokale werkteams. Een meer lokale aanhaking van de aanpak voor Jongeren door WIL en RMC kan hier onderdeel van uitmaken en leiden tot bijstelling van beleid.


Procesplan voorbereiding Omgevingswet

De raad heeft het ‘Procesplan voorbereiding Omgevingswet' unaniem vastgesteld. Ook stelt de raad een krediet van € 148.500 beschikbaar voor de uitvoering van het ‘Plan van aanpak doorontwikkeling VTH-dienstverlening (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)', de evaluatie van dat plan van aanpak en het opstellen van een ontwikkelplan voor 2020 en verder.

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Met de komst van de Omgevingswet wordt een andere manier van werken beoogd en daarmee verandert het werk in de fysieke leefomgeving voor gemeenten. Afhankelijk van de ambities die een gemeente bij de implementatie heeft, kunnen de gevolgen voor de gemeentelijke organisatie groot zijn. Het proces om te komen tot implementatie van de Omgevingswet is verwoord in een procesplan. Dat procesplan is er op gericht om de vereiste cultuuromslag te maken en in ieder geval datgene te doen wat wettelijk verplicht is voor de invoering van de Omgevingswet.

Beoogd effect is het komen tot één ‘Omgevingsloket' waar iedere inwoner en elk bedrijf terecht kan voor ruimtelijke vraagstukken. Het Omgevingsloket is laagdrempelig (eenvoudig toegang via vele kanalen, de gemeente handelt pro actief richting inwoners en bedrijven), staat dicht bij onze inwoners (ambtenaren zijn vaak in het veld te vinden, het voeren van keukentafelgesprekken) en levert maatwerk. 

 

Uitbreiding formatie Team Civiel

De raad heeft unaniem ingestemd met het Organisatieadvies voor het Team Civiel. De raad stelt voor 2019 een bedrag van € 363.369 beschikbaar voor het inhuren van derden. De structurele kosten ad € 236.017 voor 2020 en verder worden afgewogen in de kadernota 2020.

Op 6 november 2018 heeft de gemeenteraad een motie van de SGP-fractie aangenomen over het uitbreiden van de interne capaciteit voor de voorbereiding van onderhoudsprojecten. Met dit raadsvoorstel wordt invulling gegeven aan deze motie.

Beoogd effect is het creëren van een efficiënte, duurzame en robuuste organisatie voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Een organisatie die is voorbereid op de toekomst, tijdelijke tegenvallers kan opvangen en een hoog serviceniveau kan bieden aan de inwoners van de gemeente Lopik.


Formatie-uitbreiding Personeel & Organisatie (P&O)

De raad heeft unaniem ingestemd met formatie-uitbreiding bij Personeel & Organisatie (P&O) gedurende drie jaar. De raad stelt hiervoor voor 2019 een bedrag van € 77.000 beschikbaar. De lasten voor 2020 en 2021 worden van dekking voorzien bij de kadernota 2020.

Lopik wil een zelfstandige organisatie blijven. Een modern personeelsbeleid en goed werkgeverschap zijn dan vereisten, evenals permanente ontwikkeling van een ieder in de organisatie om mee te kunnen veranderen met de samenleving. Deze lijn is uitgezet in het visiedocument ‘Lopik samen op weg naar de toekomst'. Echter, in de loop van de jaren zijn in het personeelsbeleid achterstande  ontstaan, onder andere door het wegbezuinigen van advieswerk en het ontstaan van nieuwe werkzaamheden, deels voortvloeiend uit de cao en deels door nieuw personeelsbeleid. Ook is in 2019 sprake van nieuwe ontwikkelingen.
Om de achterstand die is ontstaan in het actualiseren van het personeels¬beleid weg te nemen en invulling te kunnen geven aan de nieuwe ontwikkelingen, waaronder de implementatie van de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, is formatie-uitbreiding noodzakelijk.

 

Procedureafspraken Verklaring van geen bedenkingen 2019

De raad heeft unaniem ingestemd met de ‘Procedureafspraken Verklaring van geen bedenkingen 2019'. Hierin is vastgelegd dat wanneer toepassing wordt gegeven aan de afwijkingsprocedure, de omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft.

Beoogd effect van de gewijzigde procedureafspraken is dat de procedure voor uitgebreide omgevingsvergunningen, zonder onnodige vormfouten, op een voorspoedige wijze kan worden doorlopen.


Meer informatie | Gemeente Lopik

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

ZZpijl
City Bed IJsselstein